Values Assessment

The importance of understanding the values of an organisation and having staff that shares those values cannot be understated.  An organisation’s values and its best employees values seem to fit together seamlessly, while the values of those that don’t match are often not long in the organisation, or don’t seem productive.

t+b has assessment tools that can be used to identify the organisation’s values (beyond those normally identified on the values statement) and can help find the people whose values match the organisation.

Like to know more?

Just click HERE, and one of our consultants will contact you to dicuss your need (s).

 

Asia Pacific
Australia: oz@tandbsolutions.com
Thailand: thai@tandbsolutions.com
Hong Kong: hk@tandbsolutions.com
Vietnam: vietnam@tandbsolutions.com
Indonesia: indo@tandbsolutions.com

Europe
Europe: europe@tandbsolutions.comการประเมินค่านิยมองค์กร

 

การเข้าใจค่านิยมขององค์กร และการทำให้พนักงานมีค่านิยมร่วมกันกับองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม ไปได้  พนักงานที่ดีที่สุดจะมีค่านิยมที่เข้ากับค่านิยมองค์กรได้อย่างไม่มีที่ติ ในขณะที่คนที่มีค่านิยมไม่ตรงกันกับค่านิยมองค์กีก็มักจะอยู่กับองค์กรได้ ไม่นาน หรือ อาจจะมีผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ

ที แอนด์ บี มีเครื่องมือประเมินผลที่สามารถใช้ระบุค่านิยมองค์กร (นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นค่านิยมทั่วไป) และสามารถช่วยสรรหาคนที่มีค่านิยมเหมาะสมกับค่านิยมองค์กร

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิก ที่นี่ ทีมที่ปรึกษาของเราจะติดต่อมายังท่านเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของท่านและให้รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เอเชียแปซิฟิค
ออสเตรเลีย: oz@tandbsolutions.com
ไทย: thai@tandbsolutions.com
ฮ่องกง: hk@tandbsolutions.com
เวียตนาม: vietnam@tandbsolutions.com
อินโดนีเซีย: indo@tandbsolutions.com

ยุโรป
ยุโรป: europe@tandbsolutions.comKhông thể nào xem nhẹ tầm quan trọng của việc hiểu rõ các giá trị của một tổ chức và có được đội ngũ nhân viên chia sẻ các giá trị ấy. Các giá trị của một tổ chức và các giá trị của các nhân viên giỏi nhất công ty có vẻ ăn khớp với nhau một cách liền lạc, trong khi các giá trị của những người không thích hợp thường không trụ được lâu trong tổ chức, hoặc có vẻ không mang lại hiệu quả.

t+b có các công cụ đánh giá có thể được sử dụng để xác định các giá trị của tổ chức (ngoài những giá trị thường được xác định trên tuyên bố về các giá trị) và có thể giúp tìm ra những người có giá trị thích hợp với tổ chức.

Muốn biết thêm?

Chỉ cần nhấp vào ĐÂY, thì một trong các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để thảo luận về (các) nhu cầu của bạn.

 

Asia Pacific
Australia: oz@tandbsolutions.com
Thailand: thai@tandbsolutions.com
Hong Kong: hk@tandbsolutions.com
Vietnam: vietnam@tandbsolutions.com
Indonesia: indo@tandbsolutions.com

Europe
Europe: europe@tandbsolutions.com