Team Assessment & Development

 

Assessing how well teams work together, where their strengths and challenges lie, is a key part of building a high-performance team.

t+b solutions has assessment tools designed to measure those areas and help you develop high-performance teams.

How well teams work is often directly related to the way the various members work together, a reflection of their various strengths and understanding the strengths of each other. Using psychometric tools, we can assess the strengths of each individual in the team, and also the team as a whole, resulting in a view of where this team is strong and where their challenges exist.

Like to know more?

Click HERE and one of our consultants will contact you to dicuss your need (s).

 

 

 

 

การประเมินการทำงานร่วมกันของทีมงาน ซึ่งจุดแข็งและความท้าทายของสมาชิกในทีมงานเป็นปัจจัยหลักของการสร้างทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง

ที แอนด์ บี โซลูชั่นส์ มีเครื่องมือประเมินผลที่ออกแบบมาเพื่อวัดการทำงานร่วมกันของทีมงาน และเพื่อช่วยพัฒนาทีมงานที่มีความสามารถในการทำงานสูง

ทีมงานจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานร่วมกันของสมาชิกต่างๆใน ทีม ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งของแต่ละคนและืำให้เข้าใจจุดแข็งของกันและกัน การนำเครื่องมือททดสอบเชิงจิตวิทยามาใช้จะช่วยในการประเมินจุดแข็งของสมาชิก แต่ละคนในทีม ซึ่งจะส่งให้เห็นถึงจุดแข็งของทีมโดยภาพรวมอีกด้วย ทำให้เข้าใจภาพรวมว่าทีมมีจุดแข็งตรงไหนและมีความท้าทายด้านใดที่ทีมจะต้อง เผชิญ

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิก ที่นี่ ทีมที่ปรึกษาของเราจะติดต่อมายังท่านเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของท่านและให้รายละเอียดเพิ่มเติม

Đánh giá mức độ các nhóm làm việc chung với nhau tốt đến đâu, nơi chứa các sức mạnh và những thách thức của họ, là một phần then chốt trong việc xây dựng một nhóm làm việc đạt hiệu quả cao.

t+b solutions có các công cụ đánh giá được thiết kế để đo lường được những lĩnh vực này và giúp bạn phát triển các nhóm làm việc đạt hiệu quả cao.

Các nhóm làm việc tốt đến đâu thường liên quan trực tiếp đến cách thức mà các thành viên khác nhau trong nhóm làm việc cùng nhau, một sự phản ảnh của những sức mạnh của họ và sự hiểu biết của họ đối với thế mạnh của nhau. Sử dụng các công cụ đo nghiệm tinh thần, chúng tôi có thể đánh giá các sức mạnh của từng cá nhân trong nhóm, và đồng thời cho tổng thể cả nhóm, dẫn đến kết quả là một cái nhìn về đâu là những điểm mạnh của nhóm ấy và đâu là những điểm thử thách tồn tại trong nhóm.

Muốn biết thêm?

Nhấp vào ĐÂY thì một trong các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để thảo luận về (các) nhu cầu của bạn.