Sales Team Assessment & Development

Assessing sales potential and developing that potential in a manner that is effective is a key concern for any organization that sells products or services.  t+b solutions has a series of assessment tools designed to measure specific skills and potential and assist in developing the appropriate skills.

  • The primary measure of a successful salesperson is how they deal with failure and rejection.  We have a psychometric tool that measures this and identifies those with the potential to be top performers.

Could these tools help you?

Sales team failure is often directly a result of the reward systems in place to reward individual success. Assessing your reward system in order to get the most out of your team is an essential part of achieving high-performance.

Do you need an assessment of your sales reward system?

Some sales teams actually fail because of the concentration of a group of excellent salespeople, resulting in extremely strong performance in some areas and weak performances in others.

Do you need a teamwork assessment of your sales team?

Just click HERE and one of our consultants will contact you to dicuss your need (s).

การประเมินขีดความสามารถในการขายและการพัฒนาขีดความสามารถนั้นในทางที่มี ประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรใดๆก็ตามที่ขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที แอนด์ บี โซลูชั่นส์ มีชุดเครื่องมือประเมินผลที่ออกแบบมาเพื่อวัดทักษะความสามารถเฉพาะด้านและ ช่วยในการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม

  • ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการขายได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีวิธีในการ จัดการกับความล้มเหลวและการถูกปฏิเสธจากลูกค้าอย่างไร เรามีเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาที่สามารถวัดความสามารถทางด้านนี้ได้ และยังสามารถบ่งชี้คนที่มีศักยภาพที่จะเป็นพนักงานขายที่มีผลงานโดดเด่นได้ อีกด้วย

เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยคุณได้หรือไม่

สาเหตุที่ทีมขายไม่ประสบความสำเร็จ มักจะเกิดจากระบบในการให้รางวัล ในแง่ของการให้รางวัลเป็นรายบุคคล การประเมินระบบในการให้รางวัลพนักงานของท่านเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดของ ทีมนับว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม

คุณต้องการประเมินระบบการให้รางวัลพนักงานขององค์กรของคุณหรือไม่

ความล้มเหลวของทีมขายบางที เกิดจากการจัดให้พนักงานขายที่มีความสามารถยอดเยี่ยมมาอยู่รวมกันในทีมเดียว ส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นยอดในบางจุด ในขณะที่จุดอื่นๆกลับมีจุดอ่อน

หากท่านสนใจหรือต้องการประเมินทีมขายเพียงคลิก ที่นี่ ทีมที่ปรึกษาของเราจะติดต่อท่านเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมและพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของท่าน

Đánh giá tiềm năng bán hàng và phát triển tiềm năng ấy một cách có hiệu quả là mối quan tâm then chốt đối với bất kỳ tổ chức nào có bán sản phẩm và dịch vụ. t+b solutions có một loạt các công cụ đánh giá được thiết kế để đo lường các kỹ năng và tiềm năng cụ thể cũng như để hỗ trợ việc phát triển các kỹ năng thích hợp.

  • Thước đo chủ yếu đối với một nhân viên bán hàng thành công là cách thức người đó xử lý sự thất bại và sự từ chối. Chúng tôi có một công cụ đo nghiệm tinh thần có thể đo được điều này và xác định được những người có tiềm năng trở thành những người thực hiện hàng đầu.

Những công cụ này có giúp được bạn không?

Sự thất bại của đội ngũ bán hàng thường là hậu quả trực tiếp của hệ thống khen thưởng được đặt ra nhằm tưởng thưởng sự thành công của cá nhân. Đánh giá hệ thống khen thưởng của bạn nhằm thu được kết quả cao nhất từ đội ngũ của bạn là một phần thiết yếu của việc thu được kết quả thực hiện cao.

Bạn có cần đánh giá hệ thống khen thưởng bán hàng của bạn không?

Một số nhóm bán hàng thất bại vì sự tập trung các nhân viên bán hàng xuất sắc vào cùng một nhóm, dẫn đến việc đạt được kết quả thực hiện cực kỳ cao ở một số lĩnh vực nhưng lại yếu kém ở những lĩnh vực khác.

Bạn có cần đánh giá công việc tập thể của đội ngũ bán hàng của bạn không?

Chỉ cần nhấp vào ĐÂY thì một trong các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để thảo luận về (các) nhu cầu của bạn.