Reasoning Assessment

Some people are great at thinking about short-term issues.  Some are great at thinking about long-term issues.  When doing your accession planning, isn’t it important to know if the person you are considering for that senior management position or managing director position is a tactical or strategic thinker?

Many psychologists believe that cognitive ability is the best single predictor of occupational performance and other important outcomes, including health, wealth and life satisfaction.

Interested in a reasoning assessment?

Just click HERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 บางคนเก่งในการวางแผนระยะสั้นและบางคนเก่งในการวางแผนระยะยาว สิ่งนี้นับเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการปรับตำแหน่งงาน เพราะคุณควรจะต้องทราบว่าบุคคลที่คุณกำลังพิจารณาให้เข้ารับตำแหน่งผู้ บริหารระดับสูงและกรรมการผู้จัดการเป็นนักคิดที่มีแนวคิดในเชิงยุทธวิธีหรือ ในเชิงกลยุทธ์

นักจิตวิทยาเชื่อว่าระบบความสามารถในการคิดของแต่ละบุคคลนั้น สามารถทำนายได้ถึงความสามารถในการทำงาน การดูแลสุขภาพ และการใช้ชีวิตประจำวันด้วย

หากท่านสนใจในหลักสูตรการประเมินการใช้เหตุผล กรุณาคลิก ที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số người rất giỏi tư duy về những vấn đề ngắn hạn. Một số người lại rất giỏi tư duy về những vấn đề dài hạn. Khi thực hiện việc quy hoạch đề bạt của bạn, liệu có quan trọng không nếu bạn biết được người mà bạn đang xem xét cho vị trí lãnh đạo cao cấp hay vị trí giám đốc điều hành là một người có tư duy chiến thuật hay  là một người có tư duy chiến lược?

Nhiều chuyên gia tâm lý học tin rằng khả năng nhận thức là chỉ dấu tiên đoán duy nhất tốt hơn cả về kết quả thực hiện chức trách và các kết quả quan trọng khác, bao gồm sức khỏe, sự giàu có và sự hài lòng trong cuộc sống.

Quan tâm đến việc đánh giá lý luận?

Chỉ cần nhấp vào ĐÂY