Management / Supervisory Skill Assessment & Development

 

Assessing the skills of your managers and supervisors is essential for any organization. t+b solutions has a series of assessment tools designed to measure specific skills and potential and assist in developing the appropriate skills.

Values Assessment
Understanding what the values of your managers or supervisors and what motivates them can have a significant effect on their success. Interested in a values assessment?

Reasoning Assessment
The cognitive abilities of your managers and supervisors will have a significant impact on how high they rise in the organisation. Interested in a reasoning assessment?

Like to know more?
Just click HERE, and one of our consultants will contact you to dicuss your need (s).

 

 

 

 

 

  

การประเมินทักษะของผู้จัดการและหัวหน้างานเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่าง ยิ่งสำหรับทุกองค์กร ที แอนด์ บี โซลูชั่นส์ มีชุดประเมินผลที่ออกแบบมาเพื่อวัดทักษะความสามารถเฉพาะด้านและศักยภาพที่ สามารถพัฒนาได้ เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะความสามารถที่เหมาะสม

การประเมินค่านิยม
ช่วยให้คุณเข้าใจค่านิยมของผู้จัดการและหัวหน้างานของท่าน อะไรคือแรงจูงใจที่จะส่งผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของพวกเขา

การประเมินการใช้เหตุผล
ความสามารถทางสติปัญญาของผู้จัดการและหัวหน้างานของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลว่าเขาจะสามารถพัฒนาขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงแค่ไหนในองค์กร

หากท่านอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เพียงคลิก ที่นี่ ทีมที่ปรึกษาของเราจะติดต่อกลับเพื่อพูดคุยรายละเอียดความต้องการของท่า

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá kỹ năng của các cán bộ quản lý và giám sát của bạn là điều thiết yếu đối với bất kỳ tổ chức nào. t+b solutions có một loạt các công cụ đánh giá được thiết kế để đo lường các kỹ năng và tiềm năng cụ thể cũng như hỗ trợ sự phát triển các kỹ năng thích hợp.

Đánh giá các Giá trị
Biết rõ giá trị của các cán bộ quản lý hoặc cán bộ giám sát của bạn là gì và điều gì thúc đẩy họ có thể có một tác động đáng kể đến sự thành công của họ. Quan tâm đến việc đánh giá các giá trị?

Đánh giá Lý luận
Khả năng nhận thức của các cán bộ quản lý và giám sát của bạn sẽ có một tác động đáng kể đến việc họ có thể lên cao đến đâu trong tổ chức. Quan tâm đến việc đánh giá lý luận?

Muốn biết thêm?
Chỉ cần nhấp vào  ĐÂY, thì một trong các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để thảo luận về (các) nhu cầu của bạn.