Leadership Assessment & Development

 

Assessing leadership potential and developing that potential in a manner that is effective is a major concern in every organisation. t+b solutions has a number of tools that can assist you.We provide psychometric tools to help assess leadership:

  • What impression does the person make on others, and how can these be developed in regards to the organization’s desired competencies?
  • How does the person view the world and how do they treat subordinates when they are under stress? What tendencies do they have that might interfere with the ability to build a team, or that might derail their career?
  • What motivates this person? What sort of environment will they create for their subordinates?

Could these tools help you?

We provide 180 degree and 360 degree assessment tools to assist in assessing leadership and appraising performance. Do you need a 180 or 360 degree assessment tool? Contact us

We provide reports that linked with the tools above, provide a self-guided, comprehensive planning process for individual career development.

Does such a coaching-development tool interest you?

Just click HERE, and one of our consultants will contact you to dicuss your need (s).

 

การประเมินศักยภาพในการเป็นผู้นำ และการพัฒนาศักยภาพนั้นอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต่างก็ให้ ความสำคัญ ที แอนด์ บี โซลูชั่นส์ มีเครื่องมือมากมายที่จะสามารถช่วยเหลือคุณ เรามีเครื่องมือประเมินเชิงจิตวิทยาที่เหมาะสำหรับประเมินการเป็นผู้นำในด้านต่อไปนี้

  • ความรู้สึกหรือความประทับใจที่ผู้อื่นมีต่อบุคคลนั้นเป็นอย่างไร และความรู้สึกหรือความประทับใจเหล่านี้จะสามารถพัฒนาให้เป็นไปตามขีดความสามารถที่องค์กรปรารถนาได้หรือไม่
  • บุคคลนั้นมีมุมมองต่อโลกอย่างไรและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไรเมื่อพวกเขาตกอยู่ในภาวะตึงเครียด มีแนวโน้มอะไรที่อาจรบกวนความสามารถของพวกเขาในการสร้างทีมงาน หรืออาจทำให้สายอาชีพของพวกเขาหยุดชะงัก
  • สิ่งที่สามารถจูงใจบุคคลคนนี้ได้คืออะไร เขาจะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบใดแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยคุณได้หรือไม่

ที แอนด์ บี โซลูชั่นส์ มีเครื่องมือประเมินผลแบบ 180 องศา และ 360 องศาที่จะช่วยในการประเมินความเป็นผู้นำและ ประเมินผลงาน

หากท่านต้องการเครื่องมือประเมิน 180 องศา หรือ 360 องศา ติดต่อเราได้ ที่นี่

เราจัดทำรายงานที่จะเชื่อมโยงกับเครื่องมือข้างต้น ให้การแนะนำด้วยตัวเอง ขั้นตอนการวางแผนความเข้าใจสำหรับการพัฒนาสายอาชีพของแต่ละบุคคล

หากท่านมีความสนใจในเครื่องมือพัฒนาการสอนงาน เพียงคลิก ที่นี่ ทีมที่ปรึกษาของเราจะติดต่อท่านเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการของท่าน

โทร +66 2 7437417-9 Email: thai@tandbsolutions.com

 

Đánh giá tiềm năng lãnh đạo và phát triển tiềm năng ấy một cách có hiệu quả là mối quan tâm chính của mọi tổ chức. t+b solutions có một số các công cụ có thể hỗ trợ bạn. Chúng tôi cung cấp các công cụ đo nghiệm tinh thần để giúp đánh giá sự lãnh đạo:

  • Những người này gây ấn tượng gì cho những người khác và làm cách nào để có thể phát triển những người này về mặt năng lực mong muốn của tổ chức?
  • Những người này nhìn thế giới như thế nào và đối xử với cấp dưới như thế nào khi họ đang chịu áp lực căng thẳng? Họ có khuynh hướng gì có thể làm ảnh hưởng đến khả năng xây dựng một tập thể, hoặc có thể làm hỏng sự nghiệp của họ?
  • Điều gì thúc đẩy được những người này? Những người này có thể tạo ra một môi trường loại nào cho cấp dưới của họ?

Các công cụ này có giúp được bạn không?

Chúng tôi cung cấp các công cụ đánh giá 180 độ và 360 độ để hỗ trợ trong việc đánh giá sự lãnh đạo và thẩm định kết quả thực hiện. Bạn có cần một công cụ đánh giá 180 hoặc 360 độ không? Hãy liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các báo cáo gắn liền với các công cụ trên, cung cấp một qui trình lập kế hoạch toàn diện , tự hướng dẫn cho sự phát triển sự nghiệp cá nhân.

Một công cụ phát triển huấn luyện như thế có làm bạn quan tâm không?

Chỉ cần nhấp vào ĐÂY, thì một trong các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để thảo luận về (các) nhu cầu của bạn.