Business Systems Analysis

Business systems can cost you thousands of dollars, or they can cause unexpected behaviours.  Analysis of these systems can lead to solutions to get the behaviours you want and reduce costs.  t+b solutions has a series of assessment tools that can help.

Business Systems Analysis – impact on behaviour.

Every company has business systems in place.  Some were carefully designed; some have just come into place over time.  All will encourage certain behaviours from your employees.

Are the behaviours you are getting the ones you want?

Is the problem your business systems?

An analysis of systems and their impact on behaviour can tell you.

Interested in analysis of business systems and their impact on behaviour?

Business systems also have an impact on the bottom line.  Are your systems as efficient and effective as they could be?  Are you spending money unnecessarily because of outdated systems, outmoded procedures or a failure to implement a system?  An analysis of your business systems in terms of operational efficiency can tell you.

Interested in analysis of your business systems and their efficiency?

Just click HERE, and one of our team will contact you to see how we might be able to help.

 

 

 

การวางระบบธุรกิจอาจจะต้องใช้เงินจำนวนมาก หรืออาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ได้คาดหวัง การวิเคราะห์ระบบเหล่านี้จะนำไปสู่หนทางที่จะสร้างพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ และยังช่วยลดต้นทุนอีกด้วย ที แอนด์ บี โซลูชั่นส์มีชุดเครื่องมือประเมินผลที่สามารถช่วยคุณได้

 

การวิเคราะห์ระบบธุรกิจ – ผลกระทบต่อพฤติกรรม

ไม่ว่าบริษัทใดต่างก็มีระบบธุรกิจภายในองค์กร บางระบบได้รับการออกแบบมาอย่างระมัดระวัง บางระบบอาจพัฒนาขึ้นมาเองโดยผ่านช่วงเวลา ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกระบบจะเป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมองค์กร อย่างไรก็ดี พฤติกรรมองค์กรที่เป็นอยู่ใช่อย่างที่คุณต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ ปัญหาที่เกิดเกิดจากระบบธุรกิจของบริษัทของคุณหรือเปล่ การวิเคราะห์ระบบและผลกระทบของระบบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์กร จะช่วยให้คุณเข้าใจได้

ระบบธุรกิจยังมีผลกระทบในระดับล่างด้วย  อาจเกิดคำถามว่าระบบของคุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควรหรือไม่ คุณกำลังใช้จ่ายเงินโดยไม่จำเป็นเพราะมาตรฐานที่ล้าหลัง นโยบายที่สุดโต่ง หรือความล้มเหลวในการดำเนินระบบหรือไม่ การวิเคราะห์ระบบธุรกิจในแง่ของประสิทธิภาพในการดำเนินงานสามารถให้คำตอบแก่ คุณได้

หากท่านสนใจการวิเคราะห์ระบบธุรกิจและประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ระบบ

 

เพียงคลิก ที่นี่ ทีมที่ปรึกษาของเราจะติดต่อกลับเพื่อพูดคุยว่าเราจะให้ความช่วยเหลือท่านได้อย่างไร

 

 

 

 

Các hệ thống kinh doanh có thể tiêu tốn của bạn hàng ngàn đô la, hoặc chúng có thể gây ra những tình huống ngoài dự liệu. Phân tích các hệ thống này có thể dẫn đến các giải pháp giúp đạt được tình trạng bạn muốn có và tiết giảm chi phí. t+b solutions có một loạt các công cụ đánh giá có thể hỗ trợ công việc này.

Phân tích Hệ thống Kinh doanh – tác động đến hành vi.

Mỗi công ty đều có các hệ thống kinh doanh đặt ra. Một số đã được thiết kế cẩn thận; một số chỉ mới được hình thành theo thời gian. Tất cả đều khuyến khích một số hành vi nhất định từ các nhân viên của bạn.

Liệu các hành vi bạn nhận được có đúng là những hành vi bạn mong muốn không?

Liệu các hệ thống kinh doanh của bạn có vấn đề không?

Một sự phân tích đối với các hệ thống và tác động đến hành vi của chúng có thể trả lời cho bạn biết.

Quan tâm đến việc phân tích các hệ thống kinh doanh và tác động đến hành vi của chúng? Các hệ thống kinh doanh cũng có tác động đến nền tảng.

Các hệ thống của bạn có hữu hiệu không và có hiệu quả đến mức như lẽ ra chúng có thể có không? Liệu bạn có đang tiêu tiền một cách không cần thiết cho các hệ thống lạc hậu, các trình tự lỗi thời hoặc cho một sự thất bại trong việc thực hiện một hệ thống không? Một sự phân tích đối với các hệ thống kinh doanh của bạn về mặt hiệu quả hoạt động có thể trả lời cho bạn biết.

Quan tâm đến việc phân tích các hệ thống kinh doanh của bạn và hiệu quả của chúng?

Chỉ cần nhấp vào ĐÂY, thì một người trong nhóm chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để xem chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.